top of page
  • Writer's pictureNum | Sahathust

ชวนคุยเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) | Noonnum Podcast EP49

ชวนคุยกันสบายๆ ฟังกันสนุกๆ อัพเดตเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่บ้านเรากำลังนำมาใช้กันนะครับ ทั้งนี้กฏหมายตัวนี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อยกระดับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูล ที่แต่ละธุรกิจนำไปใช้ครับ


ชวนคุยเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) | Noonnum Podcast EP49

หัวใจหลักที่สำคัญของ PDPA ก็คือ ธุรกิจสามารถนำข้อมูลของลูกค้า ไปใช้ได้เท่าที่จำเป็น มีการจัดเก็บที่ปลอดภัย และทำให้โปร่งใสตรวจสอบได้


ลิงค์อ้างอิงจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) https://www.etda.or.th/con…/personal-data-protection-by-etda

🎧 ฟังพอดแคสต์ผ่าน Spotify :

🎧 ฟังพอดแคสต์ผ่าน SoundCloud:3 views0 comments
bottom of page